Examens, PTA en Examenreglement

doorlopende leerlijn

Examens

Het eindexamen bestaat uit het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE). Het Schoolexamen is een verzameling toetsen en praktische opdrachten die de leerling maakt in de bovenbouw, de leerjaren 3 en 4, en die meetellen voor het eindcijfer.

In het Programma voor Toetsing en Afsluiting (PTA) geeft De Hef aan hoe de schoolexamens worden afgenomen en wat de leerling per vak moet doen om het af te ronden. Leerlingen dienen hun Schoolexamen te hebben afgerond voordat het Centraal Examen begint. De cijfers voor de schoolexamens staan dan vast. Een klein aantal vakken heeft alleen een Schoolexamen. In de meeste vakken moet een leerling ook Centraal Examen doen. In dat geval is het eindcijfer voor dat vak het gemiddelde van het schoolexamencijfer en het cijfer voor het Centraal Examen. 

Examens op de Hef

PTA’s en Examenreglement 

Op De Hef zijn de procedures met betrekking tot het Schoolexamen en het Centraal Examen nauwgezet geregeld. De specifieke rechten en verplichtingen, alsmede de examennormen en -eisen, zijn vastgelegd in het examenreglement overeenkomstig de Wet voortgezet onderwijs (WVO) 2020 en het Uitvoeringsbesluit WVO 2020.  

Voorts zijn er per onderwijsniveau en leerjaar PTA-boekjes samengesteld waarin de specifieke afspraken met betrekking tot het Schoolexamen per vak zijn vastgelegd. Deze PTA-boekjes worden vóór 1 oktober van elk schooljaar aan leerlingen verstrekt en zijn tevens beschikbaar voor download op onze website (zie hieronder). 

PTA’s cohort 2022-2024
BBL
KBL
TL

PTA’s cohort 2023-2025
BBL
KBL 
TL 

Examenroosters 

Ten aanzien van leerlingen die de basisberoepsgerichte (BBL) of kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) op het vmbo doen, mag de school kiezen hoe een kandidaat examen in de algemene vakken doet. Er zijn twee opties, namelijk (i) examens digitaal afnemen waarbij de school zelf mag bepalen wanneer de examens, binnen een door het College voor Toetsen en Examens (CvTE) vastgestelde periode, worden afgenomen. Dit zijn de BB- en KB-flex examens; en (ii) examens op papier afnemen op vaste afnametijdstippen. 

Op De Hef worden de examens van BBL en KBL digitaal afgenomen volgens dit examenrooster.

De examens van de theoretische leerweg (TL) worden schriftelijk afgenomen op vaste afnametijdstippen, zie rooster.

Het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen 

Het Centraal Schriftelijk en Praktisch Examen (CSPE) is het examen voor de beroepsgerichte profielvakken in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerwegen. De leerling rondt er de verschillende modulen mee af. Het eindcijfer voor het profiel vak wordt voor 50% bepaald door het Schoolexamen en voor 50% door het CSPE. 

Het CSPE omvat praktijkopdrachten, kleine toetsen en open kennisvragen die direct gerelateerd zijn aan de praktijk en de profielmodules. Op De Hef worden de volgende profielen aangeboden: 

  • Bouwen, Wonen en Interieur (BWI); 
  • Economie en Ondernemen (E&O); 
  • Produceren, Installeren en Energie (PIE); en 
  • Zorg en Welzijn (Z&W). 

Het CSPE van de profielen BWI, E&O en PIE wordt aan het einde van het derde leerjaar afgenomen. Het CSPE van het profiel Z&W wordt in leerjaar 4 afgenomen.  

Het CSPE-rooster is hier te vinden. 

De examencommissie 

Vanaf 1 augustus 2021 zijn scholen in het voortgezet onderwijs wettelijk verplicht een examencommissie in te stellen. Op De Hef is de primaire taak en verantwoordelijkheid van de examencommissie het borgen van de kwaliteit van de schoolexaminering. 

De examencommissie beoordeelt tevens het totale spectrum van de kwaliteit van de schoolexaminering binnen De Hef. Deze evaluatie overstijgt zowel de uitvoering van de taken van de examencommissie zelf als de organisatie van de schoolexaminering. Hierbij kan gedacht worden aan de helderheid en transparantie van de verdeling van taken en verantwoordelijkheden binnen de examenorganisatie, het verloop van de examens, de kwaliteit van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en het examenreglement, de naleving van wettelijke vereisten, de kwaliteit van de totstandkoming van de schoolexamentoetsen, alsmede de aard en omvang van getroffen maatregelen, en dergelijke. 

De examencommissie op De Hef bestaat uit drie commissieleden. Op De Hef maakt de examensecretaris deel uit van de examencommissie. Vragen aan de examencommissie kunnen worden gestuurd naar het volgende e-mailadres: examencommissie@rvcdehef.nl 

 

Menu