ISK

internationale schakel klas De Hef

Internationale Schakel Klas

Welkom op de pagina van de ISK. De ISK is voor leerlingen die nog geen of niet zo goed Nederlands kunnen spreken. Leerlingen van twaalf tot achttien jaar kunnen zich aanmelden voor ISK-onderwijs.

Op de website van LOWAN staan video’s in verschillende talen met meer informatie over ISK-onderwijs in Nederland.

Route 1: aanmeldprocedure ISK via de gemeente Rotterdam.  Ouders melden zich aan bij de gemeente.  De gemeente verwijst door naar Koers VO.  De leerling maakt twee testen bij Koers VO: 1) een non verbale intelligentietest en 2) een rekentest.

De leerling wordt geplaatst op een ISK-school op basis van adres en de uitslag van de testen. Bij De Hef wordt er gestart met een intake. De intake bestaat uit een kennismakingsgesprek met leerling + ouders, de administratieve inschrijving en specifieke testen op schoolniveau. Daarna volgt de definitieve plaatsing op De Hef. 

Als een leerling niet geplaatst kan worden op de ISK-afdeling van De Hef, neemt de school contact op met Koers VO en Leerplicht. 

Route 2: via de basisschool.
Wanneer een leerling door de basisschool doorverwezen wordt naar onze ISK-afdeling, neemt Koers VO ook de twee genoemde testen af. Daarna volgt een doorverwijzing naar onze school waar nog een inschrijvingsgesprek en intaketest wordt afgenomen. 

Nederlandse taal en cultuur
Ongeveer de helft van de lestijd volgen de leerlingen het vak Nederlands/Nederlands als tweede taal. Daarnaast is er ruim aandacht voor rekenen/wiskunde, praktijkvakken en Sport & Bewegen. Het ISK-onderwijs is erop gericht om leerlingen individueel voor te bereiden op een passende vervolgopleiding in het regulier onderwijs. Gemiddeld hebben onze leerlingen twee jaar nodig om voldoende thuis te raken in de Nederlandse taal en cultuur om met succes een vervolgopleiding te kunnen volgen.

In de ISK werken we vanuit drie belangrijke principes: respect, kwaliteit en veiligheid.

Menu