Extra verlof aanvragen / Verzuimbeleid / Leerplicht

Verlof buiten de schoolvakanties
Aan het verlof geven buiten de officiële schoolvakanties zijn zeer strenge voorwaarden gebonden. Een verzoek voor minder dan tien dagen verlof dient schriftelijk te worden ingediend bij de afdelingsleider. Verlofaanvragen voor meer dan tien dagen lopen via Leerplicht. Wanneer een leerling ongeoorloofd met verlof gaat, zijn wij verplicht Leerplicht in te schakelen. Ouders kunnen in zo’n geval van Leerplicht een boete opgelegd krijgen.

Voor sommige bijzondere gelegenheden kan extra verlof verkregen worden:

  • Medische omstandigheden, bv. ziekenhuisbezoek
  • Religieuze vieringen
  • Bijzondere familieomstandigheden, zoals bruiloft of begrafenis/crematie.

Formulieren voor het aanvragen van extra verlof zijn verkrijgbaar bij de administratie en via www.rotterdam.nl/leerplicht. Bij extra verlof van meer dan 10 dagen, loopt de aanvraag via Team Leerplicht van de gemeente Rotterdam, www.rotterdam.nl/leerplicht, of bij de gemeente waar men woont en geregistreerd is. Aanvragen voor verlof dienen acht weken van tevoren ingediend te worden.

Verzuimbeleid
We voeren op De Hef een actief verzuimbeleid, volgens het verzuimprotocol van de gemeente Rotterdam. Al het ongeoorloofd verzuim van 16 klokuren of meer -verspreid over een periode van vier aaneengesloten weken- en bij meer dan 12 keer te laat, melden we bij Leerplicht. De leerplichtambtenaar is mevrouw V. Delgado Silva (Gemeente Rotterdam). Voordat we een melding doen bij Leerplicht, hebben we er al alles aan gedaan om verzuim te voorkomen in nauw overleg met ouders en de desbetreffende leerling. Ongeoorloofd verzuim kan uiteindelijk leiden tot een werkstraf bij Bureau Halt (na proces-verbaal Justitie) en eventueel boetes voor ouders. Aan ongeoorloofd verzuim kan onderliggende problematiek ten grondslag liggen.
Door de mentor, leerjaarcoördinator en in sommige gevallen ook vanuit het schoolondersteuningsteam kan er hulp en begeleiding geboden worden.

Leerplicht
Iedereen in Nederland moet van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag naar school. Deze leerplicht is vastgelegd in de Leerplichtwet. De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind tot zijn 18e verjaardag naar school gaat en op een school staat ingeschreven.

Verplicht
Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Scholen zijn verplicht spijbelende leerlingen te melden bij de gemeente, na uiterlijk drie achtereenvolgende verzuimdagen. Ook meldt de school wanneer de leerling gedurende vier opeenvolgende lesweken meer dan drie dagen bij elkaar opgeteld verzuimt. Een leerling die geen diploma haalt, wordt tot de leeftijd van 23 jaar gevolgd door Leerplicht. Het is namelijk van belang dat iedere leerling een startkwalificatie haalt. Voor informatie over leerplicht in Rotterdam kunt u o.a. terecht op de website van de gemeente Rotterdam: www.rotterdam.nl/werken-leren/leerplicht/

Menu